Đình bản 3 tháng Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo

P.V

Ngày 9/11, Bộ thông tin và Truyền thông đã ra quyết định đình bản Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo trong thời gian 3 tháng.

Quyết định nêu rõ, Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Báo Nhân đạo và Đời sống; Tạp chí Nhân đạo. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

Quyết định: Đình bản tạm thời hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2015 để Báo kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống. Sau thời gian tạm thời đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Báo trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Trang tin điện tử của Báo Nhân đạo và Đời sống

Cùng với quyết định đình bản Báo Nhân đạo và Đời sống, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ra quyết định đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2015 để Tạp chí kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Tạp chí Nhân đạo. Sau thời gian tạm thời đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Báo Nhân đạo và Đời sống; Tạp chí Nhân đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet