Đoàn Thanh niên Khối DNTW quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

P.V

Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.

Ngày 3/8/2016, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cho toàn thể cán bộ Đoàn chủ chốt trong Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng này nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II đề ra.
Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận để đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời xây dựng chương hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, chăm lo giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong Khối tập trung thực hiện 4 chương trình, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn, tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có kỷ luật, tác phong công nghiệp, làm việc hiệu quả; góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet