Đoàn Thanh niên tỉnh Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng

Đỗ Hoàng

Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu phấn đấu và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể.

 Với mục đích đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật cho thanh thiếu nhi; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, Chương trình hành động đưa ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2016.

Theo đó phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ít nhất có 60% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung Nghị quyết có liên quan đến thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn phấn đấu mỗi năm thực hiện 1 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Đối với đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn phấn đấu mỗi năm tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 10.000 thanh niên, học sinh; Giới thiệu việc làm cho 6.000 thanh niên. Quan trọng nhất là ra sức chăm bồi, giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và phấn đấu có 70% trong số đó được kết nạp đảng viên.
Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung, đó là nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền Tổ quốc; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội; Nâng cao năng lực phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết sẽ triển khai theo từng giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 1 (2016 - 2017): Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, những chương trình, kế hoạch, đề án của Đoàn đã đề ra tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX. Giai đoạn 2 (2018 - 2020): Tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn 1 và bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ X.

Đồng thời Tỉnh đoàn cũng sẽ cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn căn cứ vào Chương trình hành động và nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy và phối hợp với các ngành liên quan triển khai và thực hiện chương trình đạt hiệu quả. Định kỳ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động này.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet