Đổi mới công tác tuyên truyền đưa NQ ĐH XII của Đảng vào cuộc sống ở Đắk Nông

PV

Thực tế cho thấy so với các đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các khóa X, XI trước đây, công tác tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng ở Đắk Nông đã có những đổi mới về mặt nội dung và phương thức thực hiện.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nghị quyết XII) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưa nhanh Nghị quyết XII vào cuộc sống, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông đã đặc biệt  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. 
 
Từ đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Chỉ thị 01 ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trịvề học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy đã tổ chức lớp học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết XII cho 300 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp chủ trì và chỉ đạo quá trình nghiên cứu học tập, thảo luận xây dựng chương trình hành động tại Hội nghị.

Đến hết tháng 6/2016 đã có 13/13 huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức được 38 lớp cho 4.935 đồng chí, trong đó 13 lớp cán bộ chủ chốt cấp huyện cho 2.344 đồng chí. Hầu hết các đồng chí bí thư cấp ủy cũng đã trực tiếp chỉ đạo quá trình học tập, cũng như tham gia truyền đạt một số chuyên đề Nghị quyết XII cho lớp học tập cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Việc người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và tham gia truyền đạt nghị quyết tại hội nghị học tập cấp tỉnh và cấp huyện đã tạo ý thức, thái độ học tập, tiếp thu nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên, tỷ lệ tham dự học tập đạt trên 95%. Đồng thời,  khi bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết thì nội dung cốt lõi của nghị quyết càng được vận dụng sát với đặc điểm, tình hình của địa phương, giúp người nghe dễ hiểu, dễ liên hệ; Phát huy, khơi dậy được trí tuệ tập thể trong thảo luận xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.

Phương pháp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XII được đổi mới, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng tiếp thu. Trong quá trình học tập, cấp ủy các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa tự nghiên cứu tài liệu với nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận tại hội trường. Điểm mới tại các hội nghị học tập vừa qua là cán bộ, đảng viên đã được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đề ra chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết XII có tính khả thi cao và sát thực với tình hình địa phương, đơn vị.

Hội nghị cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện đã có hơn 700 ý kiến của cán bộ, đảng viên góp ý vào chương trình hành động của cấp ủy, hầu hết đều tập trung vào các mục tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm cần thực hiệnđể đưa Nghị quyết XII vào thực tiễn. Đặc biệt, lần đầu tiên, ngay sau khi học tập, Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, đây cũng là điểm mới quan trọng trong đợt học tập lần này. Ở lớp cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã có 215 bài thu hoạch, đặc biệt có 65 bài viết tay công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; Cấp huyện có 2.344 bài thu hoạch. Đa phần các bài thu hoạch đạt được yêu cầu đề ra, phản ánh mức độ tiếp thu, nắm bắt khá cơ bản và đề ra biện pháp sát thực trong vận dụng Nghị quyết XII vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị.

Việc đổi mới nội dung truyền đạt nghị quyết được cấp ủy các cấp chú trọng. Tại hội nghị học tập cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ chủ chốt đã được tìm hiểu những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Trong quá trình truyền đạt, báo cáo viên đã so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để giúp người nghe thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lãnh đạo; Mặt khác, có sự phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận nội dung Nghị quyết XII. Cấp ủy các cấp đã thành lập Tổ báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết XII, gồm những đồng chí nắm vững nội dung Nghị quyết, có tư duy, quan điểm đúng đắn, có kinh nghiệm, kỹ năng, truyền đạt Nghị quyết,có khả năng liên hệthực tiễn tỉnh nhà và địa phương, tạo sự thu hút, thuyết phục trong quá trình truyền đạt.
Cách thức tuyên truyền Nghị quyết XII trên báo chí và truyền thông được quan tâm đổi mới, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn. Báo Đắk Nông đã có loạt bài viết đi sâu phân tích, làm rõ những điểm mới và nội dung cốt lõi của Nghị quyết XII, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc nội dung Nghị quyết Đại hội XII; Đài PTTH tỉnh duy trì chuyên mục “Đảng và cuộc sống” để tuyên truyền Nghị quyết XII. Đến nay, các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đã đăng tải hơn 370 tin, bài, ảnh, phóng sự… phản ánh sinh động việc quán triệt và xây dựng hành động thực hiện Nghị quyết XII ở tổ chức đảng các cấp. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng gắn với kiểm tra, giám sát tình hình triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, nhằm đưa Nghị quyết XII thực sự thấm sâu và thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet