Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Ngân Giang

Trong những giải pháp được Chính phủ nêu ra nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN và quản trị DNNN, việc tích cực triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trở thành một trong những giải pháp hàng đầu.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo áp dụng tổ chức lao động khoa học trong sản xuất, kinh doanh. Sắp xếp lại, nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp; trọng tâm là công nhân kỹ thuật với số lượng hợp lý, cơ cấu ngành nghề và bậc thợ tối ưu đối với từng công nghệ, dây chuyền, cộng đoạn, công việc.

Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư cho đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn năng lượng, nguyên vật liệu, từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN - ảnh 1

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đặc biệt là kiểm soát rủi ro tài chính; thiết lập hệ thống thông tin giám sát và quản lý doanh nghiệp; lập và công bố báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính;

Thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước và quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của DNNN;

Xây dựng các cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên quyết xử lý các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của DNNN không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc vay nợ và sử dụng vốn vay của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN, nhất là vay nợ nước ngoài, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet