Đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

M.T

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, nhóm thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi và bổ sung hộ chiếu phổ thông là 1 trong những nhóm thủ tục được đơn giản hóa.
Đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi hộ chiếu phổ thông - ảnh 1

Trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh, có 8 thủ tục, nhóm thủ tục sẽ được đơn giản hóa (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 112 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Theo đó, Chính phủ đã thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, với nội dung đơn giản hóa liên quan đến 36 TTHC thuộc 8 lĩnh vực, bao gồm:Quản lý xuất nhập cảnh (8 thủ tục, nhóm thủ tục); Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 nhóm thủ tục); Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ( 2 nhóm thủ tục); Tổ chức cán bộ (4 thủ tục, nhóm thủ tục); Chính sách (9 thủ tục, nhóm thủ tục); Phòng cháy, chữa cháy (4 nhóm thủ tục); Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (3 nhóm thủ tục) và lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú (3 nhóm thủ tục).

Cụ thể, trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, với nhóm thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi và bổ sung hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh), Nghị định 112 quy định, tại Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu X01) ban hành kèm theo Thông tư 29 ngày 6/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi,bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam, bỏ thông tin về “Nam/Nữ; Sinh ngày… tháng… năm…; Ngày cấp; Nơi cấp; Dân tộc; Tôn giáo; Địa chỉ thường trú; Cha: họ và tên… sinh ngày…; Mẹ: họ và tên… sinh ngày…; Vợ/chồng: họ và tên… sinh ngày…” và thay thế số chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân.

Đồng thời, bổ sung cách thức thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công trực tuyến. Bỏ giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung điều chỉnh (gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân) đối với nhóm thủ tục “Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông” (thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh) quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 29 ngày 6/7/2016 của Bộ Công an.

Trong lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú, với nhóm thủ tục Đăng ký thường  trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã), Nghị quyết 112 quy định, bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú; Nghị định 31 ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm theo Thông tư 36 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bằng một mẫu biểu mới gồm nội dung về thay đổi nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên CSDL quốc gia về dân cư quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 35 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an.

Cùng với đó, sẽ bỏ “Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)” ban hành kèm theo Thông tư 36 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an; bỏ giấy chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú quy định tại Thông tư 35 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet