Đồng chí Lê Hồng Anh dự Hội nghị đại biểu Đảng bộ ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020

Hiền Hòa ( Báo Đảng Cộng Sản)

Từ ngày 2-3/11, tại Hà Nội, Đảng ủy ngoài nước tổ chức Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Ngoài nước đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ và lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương và giải pháp lớn về công tác Đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước.

Đảng ủy Ngoài nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước; lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng trong thành tích của Ngành Ngoại giao nói riêng và thành tựu chung của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu dự đại hội

Các cấp uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về tình hình chung của đất nước, đồng thời nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về một số vấn đề quốc tế và trong nước; động viên đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Thông qua việc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, nhất là chi bộ được chú trọng. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đảng viên trước đây từng bước được khắc phục.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo đại hội

Các cấp uỷ trực thuộc đã lãnh đạo các tổ chức quần chúng, thực hiện nhiệm vụ công tác quần chúng một cách linh hoạt, kiên trì, thu được nhiều kết quả quan trọng trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hoá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, đứng trước những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp uỷ trực thuộc Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Ngoài nước quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Ngoài nước và nhấn mạnh nhiệm vụ công tác đảng ngoài nước trong những năm tới ngày càng nặng nề, Đảng bộ Ngoài nước cần tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là những mặt chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả; thống nhất cao về chủ trương, biện pháp công tác; giáo dục cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và đường lối đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet