Đồng Nai: Nhiều kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người

Minh Thư

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người tính đến ngày 30/10/2017 tỉnh đã đạt được một số kết quả.

Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai, công tác phòng, chống tội phạm mua bán người tính đến ngày 30/10/2017 đã đạt được một số kết quả.

Về công tác tham mưu, chỉ đạo: Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 12089/KH-UBND ngày 12/12/2016 Về việc thực hiện đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kế hoạch số 69/KH-BCĐ-VPTT ngày 6/3/2017 của ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai về thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017.

Tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. (Ảnh minh họa)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 138/KH-LĐTBXH ngày 21/12/2016 Về phối hợp phòng chống tội phạm mua bán người và tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2017. Kế hoạch số 24/KH-LĐTBXH ngày 27/02/2017 về ra soát, thống kê, nắm tình hình mua bán người trên địa bàn tỉnh, kế hoạch số 100/KH-LĐTBXH ngày 7/7/2017 về việc triển khai, thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2017 để các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố biên Hòa căn cứ triển khai thực hiện. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào bị mua bán.

Về công tác tuyên truyền: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện và các xã, phường, thị trấn tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người trong công trong cán bộ, công chức viên chức trong các trường học, trong công nhân lao động và trên địa bàn dân cư với những hình thức, nội dung phong phú đa dạng, tạo nên phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, các loại tệ nạn xã hội đạt hiệu quả. Cấp phát 250 tài liệu phòng chống mua bán người cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố biên Hòa để làm tài liệu tuyên truyền.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn xuất khẩu lao động an toàn cho 100% người xuất khẩu lao động, phổ biến các quy định và luật pháp về phòng, chống mua bán người, các thủ đoạn của bọn mua bán người để từ đó họ có biện pháp phòng, ngừa và ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.
Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa mua bán người trên địa bàn dân cư, đặc biệt là vùng sâu vùng xa nông thôn nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa tại cộng đồng cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Liên quan đến công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân: Trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào bị mua bán. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở ban ngành có liên quan tổ chức ra soát thống kê số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, cho và nhận con nuôi có yêu tố nước ngoài; số nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài và số trở về địa phương, số người bị mua bán để tiếp cận và tạo điều kiện cho nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, tư vấn, y tế, giáo dục, được hỗ trợ chữa trị, dạy nghề, được vay vốn tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Kết quả ra soát, thống kê cho thấy, tổng số nạn nhân bị mua bán là 12 người, trong đó số đã trở về là 0, số được hỗ trợ: 0; tổng số người kết hôn có yếu tố nước ngoài là 525 người. Tổng số người xuất khẩu lao động 200 người, số cho nhận con nuôi có yêu tố nước ngoài là 0.

Trước đó, theo kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 – 2020 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành đã đề ra chỉ tiêu cụ thể như: 100% các trường hợp tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định là nạn nhân, được hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật. 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 100% nạn nhân và thân nhân có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật. 100% nạn nhân được hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ chữa trị, dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng sau khi xác định nơi cư trú của nạn nhân. 100% nạn nhân có nhu cầu được tư vấn các dịch vụ sức khỏe, tâm lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet