Dự kiến viện phí sẽ tăng 50% với người không có BHYT

P.Thúy

Từ 1/1/2017, sẽ tăng viện phí với những người chưa tham gia BHYT , theo lộ trình giá viện phí sẽ tăng khoảng 30% và đến 1/7/2017 sẽ tăng 50% so với hiện nay.
Dự kiến viện phí sẽ tăng 50% với người không có BHYT - ảnh 1
Viện phí với người không tham gia BHYT sẽ tăng nhanh chóng.
Ông Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh của người không có thẻ BHYT vẫn thực hiện theo quy dịnh tại TTLT số 03/2006/TTLT/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội, mức giá quy định tại Thông tư này chưa tính đủ các chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, mức giá quy định tại Thông tư này mới chỉ bao gồm chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ, chưa tính tiền lương, phụ cấp; chi phí sửa chữa lớn; khấu hao nhà cửa, trang thiết bị và đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ ngoài BHYT lần này là thực hiện quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: năm 2016: giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương.

Như vậy, giá dịch vụ ngoài BHYT chi trả trong dự thảo này khác với giá dịch vụ ngoài BHYT hiện nay là có tính tiền lương, phụ cấp để thực hiện dịch vụ vào giá, mức giá tối đa bằng mức giá của các dịch vụ do BHYT thanh toán. Tuy nhiên vẫn chưa tính chi phí sửa chữa lớn, khấu hao, đào tạo, NCKH, như vậy sẽ bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT để khuyến khich người dân tham gia BHYT, thực hiện chủ trương BHYT toàn dân. 

Theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ bao gồm 7 yếu tố chi phí: (1) Thuốc, vật tư trực tiếp; (2) Điện, nước, xử lý chất thải; (3) Duy tu, bảo dưỡng tài sản; (4) Tiền lương, phụ cấp; (5) Khấu hao nhà cửa, (6) Khấu hao trang thiết bị; (7) Chi phí quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Tuy nhiên, các yếu tố chi phí (1) thuốc, vật tư trực tiếp, (2) điện, nước, xử lý chất thảo để thực hiện dịch vụ, (3) duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị chính là các yếu tố chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ nên theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP thì giá dịch vụ công nói chung, trong đó có dịch vụ y tế gồm 4 yếu tố: (1) chi phí trực tiếp; (2) tiền lương; (3) chi phí quản lý; (4) khấu hao tài sản.

Theo cách phân loại chi phí tại NĐ 85 thì giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ BHYT sẽ bao gồm 4 yếu tố, chưa tính (5) khấu hao nhà cửa; (6) Khấu hao trang thiết bị; (7) Chi phí quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học; còn theo NĐ 16 thì bao gồm 2 yếu tố, gồm (1) chi phí trực tiếp và (2) tiền lương, chưa tính (3) chi phí quản lý và (4) khấu hao.

Dự thảo Thông tư cũng đã chia lộ trình điều chỉnh giá thành 2 bước:

Bước 1: Mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù dự kiến thực hiện từ ngày 01/01/2017 dự kiến tăng 30 % như hiện nay.

Bước 2: Mức giá bao gồm các chi phí tại bước 1 nêu trên và chi phí tiền lương dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2017 tăng 50 % như hiện nay.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet