Đưa Khánh Hòa sớm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương

PV

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững sớm đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Sau đây, Infonet xin trích giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội


Năm năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện: kinh tế - xã hội phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng với tốc độ tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch và công nghiệp. Tổng mức đầu tư tăng cao; tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh và bảo vệ môi trường. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao, hộ nghèo giảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những kết quả đạt được đã tạo niềm tin tưởng, tự hào cho nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua.

Những thành tựu trên rất đáng phấn khởi, tự hào, nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nhưng hàm lượng khoa học kỹ thuật còn thấp; phát triển kinh tế biển chưa được coi trọng đúng mức, chưa có sự bứt phá để phát triển kinh tế biển gắn với phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ - du lịch. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu phát triển, đời sống nhân dân chưa đồng đều và còn nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu kém, nhất là quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chưa quyết liệt trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Những hạn chế yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh, tôi đề nghị, các đại biểu hãy phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; cần thảo luận sâu, phân tích rõ về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đóng góp với Đại hội những chủ trương, giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả để nhiệm kỳ tới Khánh Hòa sẽ bứt phá phát triển nhanh, bền vững hơn.

Thưa các đồng chí!

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới sẽ tiếp tục đề ra đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước với tư tưởng chủ đạo là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước lâu dài”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội, tôi cơ bản tán thành. Sau đây tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn.

Thứ nhất, cần nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh khá của cả nước.

Khánh Hòa được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế biển. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã và đang được xây dựng tạo liên kết, giao lưu thuận lợi cả đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không tạo điều kiện quan trọng cho thu hút đầu tư và phát triển. Tại Đại hội này, Đảng bộ Khánh Hòa cần thảo luận, phân tích kỹ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, du lịch ngày càng sâu rộng để xây dựng quyết tâm cao, đặt ra giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả phấn đấu đạt mục tiêu trên.

Trong phát triển kinh tế, xã hội, cần quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là “phát triển nhanh nhưng bền vững”, từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế với hàm lượng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần hết sức chú trọng và thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, kết hợp giữa phát triển chiều rộng với phát triển chiều sâu, khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng cho phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch. Chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình xây dựng Đặc khu Kinh tế tạo động lực mới kích thích phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực.

Thứ hai, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, nước, thông tin... ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông hàng không và hàng hải nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển du lịch, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động liên kết với các tỉnh lân cận để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, bảo đảm thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thứ ba, về đổi mới giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Trong những năm tới cần tiếp tục quan tâm để giáo dục - đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực xã hội, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Tiếp tục chăm lo, đào tạo và đổi mới công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, xem đây là một khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm nghèo 1,5 - 2%/năm. Chú trọng phát triển văn hóa, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của người dân, người nông dân, phấn đấu đến năm 2020 đạt 55 - 60% xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Quan tâm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành pháo đài bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế với giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thứ năm, cần đặc biệt coi trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng của cả hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, đồng thuận trong dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong thời gian tới.

                                                                                                  ( Tít bài do Infonet đặt)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet