Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Hà Quảng (Cao Bằng)

Minh Đức

Huyện Hà Quảng đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm làm chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các ngành liên quan tập trung xây dựng nội dung, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

Trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy xây dựng, ban hành 6 chương trình trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Chương trình nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi mũi nhọn; Chương trình di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển giao thông nông thôn; Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch; Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020. 

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, huyện Hà Quảng tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Xây dựng, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về phát triển kinh tế, huyện quan tâm xây dựng, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch phù hợp, có hiệu quả.

Trọng tâm là phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm; quan tâm đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống giao thông nội vùng, nội đồng, đường thôn xóm và thủy lợi, nhất là các công trình phục vụ nước sinh hoạt cho các xã vùng Lục Khu. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác về nông nghiệp với huyện Nà Po (Trung Quốc); Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông, lâm sản… Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Cụ thể như: Kêu gọi đầu tư, xã hội hóa nguồn đầu tư để xây dựng mới công trình bến xe trung tâm thị trấn Xuân Hòa và trung tâm thương mại thị trấn; Xây dựng hệ thống bến xe, kho bãi tập kết hàng hóa, bãi để xe ô tô tại Cửa khẩu Sóc Giang… 

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo phát triển văn hóa; Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, quan tâm tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức cho cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai học tập, quán triệt nội dung nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên tích cực trong vận động quần chúng, tuyên truyền nghị quyết và giải thích, hướng dẫn cho nhân dân những vấn đề mà nhân dân quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển KT - XH ở địa phương. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung trí tuệ, xây dựng và hoàn chỉnh chương trình hành động của tập thể, kế hoạch thực hiện của cá nhân có tính khả thi cao, sát với tình hình, đặc điểm, tính chất của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; Bám sát nghị quyết, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, tập trung thực hiện tốt 6 chương trình trọng tâm và những vấn đề bức thiết đặt ra, đề ra những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng yếu. Mỗi chương trình, đề án có kế hoạch, tiến độ thực hiện rõ ràng; phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành và trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, từng cá nhân cấp ủy. 

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân dân Hà Quảng nhận thức được những việc cần làm, nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, phát triển KT - XH, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet