Bạn hãy thử tài với bài toán sau đây. Lưu ý bạn là có khoảng 90% người trả lời sai!

Gợi ý: 9

- Nếu chỉ có cộng và trừ hoặc nhân và chia thì thực hiện theo trình tự từ trái sang phải.

- Nếu chỉ có nhân và chia thì có thể thực hiện chia trước nhân sau (nếu có thể chia hết). Nhưng để tránh sai sót, người ta thường thực hiện theo trình tự từ trái sang phải.

- Nếu có đủ cộng trừ nhân chia thì thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

- Nếu có dấu ngoặc thì thực hiện trong ngoặc trước.

Như vậy, cách giải là: 6:2(1+2) = 6:2x3 = 3x3 = 9.

Nguồn VNE