Gần 10.000 tỷ đồng đã “chạy” khỏi 5 lĩnh vực “nhạy cảm” giai đoạn 2014-2015

Tuấn Minh

Theo báo cáo, trong 2 năm 2014-2015, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã thoái vốn được 9.841 tỷ đồng khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm: chứng khoán, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư...

Theo báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2015 Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DNNN), các cấp, các ngành, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2014 - 2015; tiến hành tổng kết, đánh giá công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015; tiếp tục rà soát, phân loại, bổ sung phương án sắp xếp DNNN cho giai đoạn tiếp theo; hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát DNNN và hệ thống chính sách hướng dẫn Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; đẩy nhanh việc triển khai thông tin về hoạt động của DNNN.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2011 - 2015, nhất là năm 2015, các cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được tập trung ban hành đầy đủ, đồng bộ và được điều chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, tình hình thị trường; giúp doanh nghiệp hoàn thành đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành), tập trung vốn đầu tư vào lĩnh vực, ngành kinh doanh chính, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả, hạn chế thất thoái vốn, tài sản nhà nước.

Đã có gần 10.000 tỷ đồng đã được thoái vốn trong 2 năm 2014-2015.

Trong năm, Chính phủ đã ban hành một số nghị định nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh việc triển khai các quy định về kiểm tra, thanh tra, giám sát tài chính góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương kỷ luật tài chính DNNN.

Trong quá trình điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành một số giải pháp, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Các Bộ, ngành cũng tích cực triển khai nhiệm vụ được phân công, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách và hướng dẫn theo thẩm quyền. Vì vậy, đến nay về cơ bản các cơ chế chính sách hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN đã được ban hành đầy đủ, khắc phục những bất cập trong triển khai thực hiện thời gian qua.

Theo báo cáo, trong năm qua, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu và đạt được kết quả nhất định. Tính đến cuối năm 2015, cả nước đã sắp xếp được 565 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 485 doanh nghiệp (đạt 93% kế hoạch) và sắp xếp theo các hình thức khác 80 doanh nghiệp.

“Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư) được triển khai quyết liệt. Giai đoạn 2011 - 2015, các đơn vị đã thoái được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.742 tỷ đồng; riêng năm 2014 và năm 2015 đã thoái được 9.841 tỷ đồng, thu về 9.641 tỷ đồng”, báo cáo nêu rõ.

Theo đại diện Chính phủ, để việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí thực sự trở thành một trong các giải pháp để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trực thuộc thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành đã đăng ký.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, định mức lao động, tiền lương; định mức sử dụng máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Theo đánh giá, một số tập đoàn và tổng công ty đã xây dựng, ban hành mới hoặc hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh giảm biên chế, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả tiết kiệm năm 2015 của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã báo cáo là 12.276 tỷ đồng, tăng 781 tỷ đồng so với năm 2014.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet