Gắn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với nông thôn mới ở Hiệp Hòa

Ngô Văn Hùng

Qua 5 năm (2011-2015) thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết số 145-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Kế hoạch số 15-KH/BDVTU về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại 40 xã điểm xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 34-KH/HU về việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 triển khai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

 Theo đó, chỉ đạo mỗi thôn ít nhất xây dựng 01 mô hình, chỉ đạo mỗi xã xây dựng 01 thôn làm điểm để xây dựng mô hình sau đó nhân ra diện rộng toàn huyện.  UBND huyện đã xây dựng bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện (16 tiêu chí), trong đó các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất… do mức đầu tư lớn nên UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ các xã làm đường giao thông, xây dựng lò đốt rác thải, thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa...

Bên cạnh đó, các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng cơ sở hạ tầng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất và tài sản, đóng góp công sức, tiền, hiện vật... với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, qua đó đã phát huy được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới của người dân.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các cấp, các ngành tập trung hướng về cơ sở, các đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên và điều kiện thực tiễn của địa phương, triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay tại cơ sở. 

Trong 5 năm (2011-2015), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng mô hình "Dân vận khéo”, cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức cuộc vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo”; Hội Liên hiệp phụ nữ  phát động thi đua với chủ đề “Làm theo Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, với mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”; Hội Nông dân phát động phong trào “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động tình nghĩa; Huyện đoàn tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện... Các phong trào trên đều được triển khai thực hiện có hiệu quả trên phạm vi toàn huyện.

Định kỳ hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cơ sở đều phát động hai đợt thi đua lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, trong đó có nội dung thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiến hành tổ chức sơ kết phong trào thi đua, gắn với việc tổng kết các phong trào ở địa phương. Năm 2014, Huyện uỷ Hiệp Hoà đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đối với Đảng uỷ các xã, thị trấn; tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 34-KH/HU về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới và biểu dương các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. 

Căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, Ban Dân vận Huyện uỷ đã xây dựng hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ tiến hành khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó xác định những nội dung, những vấn đề cần thiết liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Sau đó, Ban chi ủy chi bộ đăng ký với Đảng ủy xã xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên lĩnh vực đó. Đảng ủy các xã căn cứ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, tiến hành rà soát các nội dung đăng ký của các chi bộ, xem xét thấy phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao làm cơ sở ban hành quyết định phê chuẩn nội dung đăng ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo" của các chi bộ.

Ngay sau khi được phê chuẩn, các chi bộ tiến hành họp ban hành Nghị quyết xây dựng mô hình "Dân vận khéo", triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, trong đó xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, thời gian, kinh phí, lực lượng tham gia mô hình, đặc biệt là lực lượng nòng cốt của mô hình để nhằm huy động tối đa sức mạnh của các tổ chức quần chúng và nhân dân địa phương tham gia, có phân công cán bộ phụ trách từng nội dung, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi… Đài truyền thanh thôn, khu phố đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận thực hiện mô hình, đồng thời thông báo những kết quả đã đạt được, những khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình; kịp thời động viên các cá nhân, hộ gia đình gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng. 

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua "Dân vận khéo" và hoạt động của các mô hình này đã huy động đươc sức mạnh tổng hợp của nhân dân, góp phần  xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả chủ trương cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet