Gia Lai tăng cường phổ biến pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số

Hiền Anh

​Kế hoạch số 4155/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được đẩy mạnh trong thời gian này.

Đối tượng hưởng lợi là đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trong tỉnh đến cơ sở, cán bộ công chức, viên chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số.Nguồn báo Gia Lai

Mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2021 phấn đấu trên 70% đồng bào vùng DTTS được phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc...

100% cán bộ công chức các cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin rộng rãi về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc;

Trên 80% cán bộ công chức làm nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS được cung cấp cập nhật thông tin tài liệu, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn và triển khai kế hoạch này. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet