Gia Lai: Tiếp tuc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Duy Hùng

Sáng 30/5, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với 380 đại biểu tham dự.

Cấp ủy các cấp ở Gia Lai chỉ đạo quán triệt thực hiện mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII và bám sát Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh gắn với xây dựng chương trình hành động của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chú ý nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, để từ đó vận dụng và chỉ đạo thực hiện phù hợp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận qua 30 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chính vì vậy, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ở các cấp gắn với triển khai 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là điều kiện để nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ, nhân dân và các dân tộc Gia Lai, đảm bảo sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo 3 chuyên đề đã được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015 – 2020 và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng dành thời gian để các đồng chí thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị; Đồng thời chỉ đạo việc học tập ở cấp dưới và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết với tinh thần khẩn trương, tích cực, phù hợp với từng đối tượng. Báo cáo viên khi truyền đạt cần phải nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị quyết; Phân tích, quán triệt thật kỹ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ rõ những yêu cầu cụ thể mà địa phương, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải làm. 

Cấp ủy các cấp chỉ đạo quán triệt thực hiện mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII và bám sát Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh gắn với xây dựng chương trình hành động của tập thể và kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chú ý nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, để từ đó vận dụng và chỉ đạo thực hiện phù hợp.

Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cơ quan tuyên truyền và cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh cần nêu cao trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này đều phải viết thu hoạch; nội dung về những chuyên đề đã được nghiên cứu, quán triệt, đồng thời phải nêu được những kiến nghị, đề xuất các giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet