Giải pháp trong thoái vốn nhà nước

Nguyễn Tuân

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công thoái vốn nhà nước, gắn với việc bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước, những giải pháp được đề xuất trong việc thoái vốn nhà nước là:

Xây dựng và công bố danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020 hàng năm, định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/205 để phù hợp với thực tế theo hướng mở rộng thêm các phương thức thoái vốn khác như: đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; bổ sung quy định về việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn niêm yết;

Kiên quyết thoái vốn ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối; Ban hành quy định về bán toàn bộ DNNN, bao gồm cả tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet