Giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội

N. Huyền

​UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2363/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017-2020.
Hà Nội giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội

Theo đó, Bệnh viện được thực hiện quyền tự chủ các nhiệm vụ tự xác định khác ngoài nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện của đơn vị; Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật.

Hằng năm, căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động, vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu, hoạt động dịch vụ, báo cáo Sở Y tế để đăng ký, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Bệnh viện cũng được quyền hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và các hợp đồng kinh tế khác, phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị và quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ, bệnh viện được phép thực hiện các hoạt động liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tổ chức bộ máy, bệnh viện được quyết định thành lập hoặc giải thể, tổ chức lại các khoa phòng và tổ chức khác trực thuộc trên cơ sở quy hoạch hoặc phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bệnh viện được thành lập, sắp xếp lại, giải thể các tổ chức sự nghiệp trực thuộc tự đảm bảo kinh phí hoạt động để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị.

Giám đốc bệnh viện được quyền quyết định kế hoạch biên chế, và có trách nhiệm báo cáo kế hoạch biên chế để Sở Y tế tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát đồng thời, tự quyết định kế hoạch sử dụng lao động hợp đồng làm việc tại đơn vị.

Ngoài ra, Giám đốc bệnh viện được quyết định ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu thực tế của đơn vị (đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên); ký hợp đồng và các hình thức khác với chuyên gia, nhà khoa hoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet