Hà Giang thêm 2 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

BT

Sáng 25.11, Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp để xét và thẩm định 2 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới gồm Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) và xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì)

.

Cuộc họp Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

          Tính đến ngày 21.9.2015, theo báo cáo và biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định huyện và các ngành về việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới của xã Ngọc Đường đạt 45/45 chỉ tiêu, 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Tuy nhiên một số sở, ngành có ý kiến đề xuất, cụ thể tiêu chí số 2, Sở Giao thông vận tải đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo UBND thành phố Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong đầu tư xây dựng tuyến đường (thành phố Hà Giang đi xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên), nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng về điều kiện tiêu chí giao thông; Đối với tiêu chí số 9, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Giang, UBND xã Ngọc Đường cần rà soát thường xuyên thực trạng nhà ở đối với các nhà tách hộ mới, nhà ở xuống cấp chưa bảo đảm các yêu cầu tiêu chí theo quy định để có những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm giúp xã Ngọc Đường duy trì các tiêu chí mang tính bền vững; đối với tiêu chí 15, Sở Y tế đề nghị xã Ngọc Đường cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe người dân, các ngành thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe người dân cần vào cuộc tích cực hơn nữa để duy trì kết quả Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; mua bổ sung tủ thuốc và phương tiện bảo quản thuốc…

Đối với xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì), Hội đồng thẩm định huyện đánh giá và các sở, ngành thẩm định đạt chuẩn NTM tính đến thời điểm báo cáo đạt 45/45 chỉ tiêu, 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Một số sở, ngành có ý kiến đề xuất đối với xã Thông Nguyên đó là: Đối với tiêu chí số 2 – giao thông, cần vận động nhân dân thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng các tuyến đường, tiếp tục vận động nhân dân xã hội hóa để tăng tỷ lệ các loại đường được cứng hóa, tu sửa những tuyến xuống cấp; đối với tiêu chí thủy lợi, cần tăng cường phát huy hiệu quả các tổ quản lý thủy lợi tại các thôn, thường xuyên duy tu, hót vét kênh mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa cần tiếp tục vận động nhân dân thường xuyên chỉnh trang khuôn viên, trồng thêm cây xanh khu công sở và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất bằng hình thức xã hội hóa; đối với tiêu chí văn hóa, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thông Nguyên tiếp tục phấn đấu đưa toàn bộ 13/13 thôn bản danh hiệu thôn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, nâng tỷ lệ thôn văn hóa đạt 100%...

Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã đóng góp ý kiến bổ sung  vào một số tiêu chí nhỏ chưa hoàn thành 100%, đề nghị xã sớm thực hiện hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Hội đồng thẩm định đã thống nhất bỏ phiếu nhất trí 100% 2 xã Ngọc Đường và xã Thông Nguyên đạt chuẩn xây dựng NTM năm 2015.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet