Hà Nội có 47 người tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14

Vạn Xuân

Theo báo cáo, Hà Nội có 87 người ứng cử đại biểu Quốc, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa có thông báo về kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 22/01/2016 của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 17/2/2016 đến 17h ngày 13/3/2016, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận:

Số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là: 87 hồ sơ, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 47 hồ sơ tự ứng cử.

Theo báo cáo, Hà Nội có 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Số hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là: 205 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 9 hồ sơ tự ứng cử.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 3016-2021, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ số đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở phân bổ số lượng và hướng dẫn của Trung ương, Hà Nội dự kiến số đơn vị bầu cử là 10, số người giới thiệu là 60.

Về thành phần, cơ cấu, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị, việc giới thiệu người ứng cử cần có tỷ lệ hợp lý về giới tính, độ tuổi, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần đảm bảo có tính thành phần hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thủ đô, một số ngành, giới.

Cụ thể, cơ cấu thành phần được dự kiến phân bổ như sau: Lãnh đạo chủ chốt thành phố (1 người); đại biểu chuyên trách (2 người); Mặt trận tổ quốc (1  người); tôn giáo (1  người); Quân đội (1  người); Viện kiểm sát (1  người); Doanh nghiệp nhà nước (2  người); Viện nghiên cứu, trường đại học (3  người); Khoa học, công nghệ, Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật, Y tế, Lao động thương binh xã hội (4 người); Trung ương giới thiệu (14  người).

Tổng số đại biểu dự kiến phân bổ là 30, số người giới thiệu ứng cử đưa ra hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16/2) là 60, trong đó có 5 người tự ứng cử (trong phân bổ không có cơ cấu cho đại biểu tự ứng cử).

Theo Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, cơ cấu trên đã có sự thống nhất với Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố tại hội nghị ngày 15/2 và xin ý kiến Thường vụ Thành ủy cùng ngày.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet