Hà Nội: Doanh nghiệp vốn ngoại chỉ thưởng Tết 200-500.000 đồng

Minh Thư

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cao nhất trên địa bàn thành phố là 205 triệu đồng, thấp nhất chỉ 200-550.000 đồng tại doanh nghiệp FDI.

Việc phân loại mức thưởng Tết được Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chia thành 4 nhóm: Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước; khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh và công ty cổ phần không có vốn nhà nước; khối doanh nghiệp FDI.

Doanh nghiệp Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán 2017 cao nhất là 205 triệu đồng.

Cụ thể, đối với nhóm Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu: Thưởng Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3,4 triệu đồng/người, tăng 1,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước

Thưởng Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 500.000đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 6 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3,6 triệu đồng/người, tăng 2,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 27,5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước

Thưởng Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 550.000đồng/người tăng 1,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI

Thưởng Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân: 550.000 đồng/người, tương đương năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 200.000đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân: 3,8 triệu đồng/người, tăng xấp xỉ 1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000đồng/người.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet