Hà Nội: Kết quả triển khai công tác bầu cử Quốc hội trong tháng 2/2016

Vạn Xuân

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 08/BC-UBBC về kết quả triển khai công tác bầu cử tới ngày 22/2/2016.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tính đến 22/2/2016, những công việc đã thực hiện gồm: Ngày 15/1/2016, thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố; ngày 18/1/2016, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đối với cán bộ chủ chốt toàn thành phố; ngày 22/1/2016, Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành kế hoạch về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử; ngày 1/2/2016, UBND thành phố ban hành chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại thành phố Hà Nội.

Đến ngày 25/1/2016, các huyện quận, thị xã thành lập xong Ủy ban Bầu cử cấp huyện; đến ngày 28/1/2016, các xã phường, thị trấn thành lập xong Ủy ban Bầu cử cấp xã; đến ngày 30/1/2016, các huyện, quận, thị xã tổ chức xong hội nghị triển khai công tác bầu cử; đến ngày 31/1/2016 các xã, phường, thị trấn tổ chức xong hội nghị triển khai công tác bầu cử. đến ngày 5/2/2016, Thường trực HĐND các cấp trong thành phố đã dự kiến xong cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức, đơn vị, cơ quan được giới thiệu ứng cử để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Bầu cử. Ủy ban Bầu cử đã ban hành quyết định thành lập 3 tiểu ban về tuyên truyền, an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo để đảm bảo triển khai tốt cuộc bầu cử…

Người dân đi bầu cử QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Về công tác hiệp thương, nhiều quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đã chủ động tổ chức hội nghị hiệp thương sớm trước Tết Nguyên đán. Đại đa số các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức hiệp thương lần thứ nhất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố… Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các cấp thực hiện xong việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 30/3/2016 như: Ủy ban Bầu cử thành phố lập dự kiến chia các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tính số lượng đại biểu Quốc hội được bầu theo mỗi đơn vị bầu cử, báo cáo và đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định và công bố theo luật định.

UBND thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lậpdự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình; tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, gửi đến Ủy ban Bầu cử cùng cấp để ấn định và công bố theo luật định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ bầu cử theo tiến độ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của các tiểu ban và của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác bầu cử…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet