Hà Nội lập đoàn giám sát tinh giản biên chế

N. Huyền

Dự kiến, trong tháng 9 tới, HĐND TP sẽ tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016.

 

HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế. 

Việc giám sát sẽ tập trung vào công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tham mưu, đề xuất thành lập mới các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; vấn đề xử lý đối với các cơ quan, đơn vị đã có quyết định sáp nhập hoặc giải thể, hoặc để hết chức năng, nhiệm vụ.

Trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, đoàn giám sát sẽ tập trung làm rõ việc chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND TP trong giao và thực hiện các chỉ tiêu biên chế được giao của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố năm 2016; việc triển khai thực hiện kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND TP về thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác quản lý, sử dụng biên chế; đánh giá công chức viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao và việc triển khai xây dựng, thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và đề án tinh giản biên chế; công tác thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức.

Bên cạnh việc làm rõ các vấn đề nêu trên, đoàn giám sát sẽ chỉ ra những tồn tại, khó khăn và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và xác định những kiến nghị, đề xuất với HĐND TP.

Phạm vi giám sát việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ trong thời gian từ 1/1/2015 đến hết ngày 31/8/2016. Đối tượng giám sát là các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet