Hà Nội lập đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động

N. Huyền

Đây là thông tin được Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết tại ngày làm việc cuối cùng (22/12) trong Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố học tập, quán triệt NQ Trung ương 4 (khóa XII).
Hà Nội lập đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng

Buổi sáng, các đại biểu đã được PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến những nội dung về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tình hình quốc tế thời gian gần đây.

Sau đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 9/12/2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, đi thẳng vào nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm yêu cầu chủ động, đồng bộ, thống nhất. Đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Thành ủy.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ để năm 2017, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

“Thành ủy sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; cấp ủy cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Hằng năm, lấy đó làm căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thi đua của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; quan tâm chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, tình nghĩa, an toàn, tiết kiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet