Hà Nội: Người đứng đầu cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"

N. Huyền

Đây là một trong 15 vấn đề thuộc 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Bí thư Thành ủy Hà Nội đặt ra tại Hội nghị học tập, quán triệt NQ Trung ương 4 khóa XII vào ngày 21/12.

Hà Nội: Người đứng đầu cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Làm thật tốt 15 vấn đề

Ngay sau phát biểu khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",  Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”.

Bí thư Thành ủy đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như: Sự cần thiết của việc tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm qua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); mục tiêu, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Theo Bí thư Thành ủy, trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cần đặc biệt quan tâm, làm thật tốt 15 vấn đề. Trong đó, hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải có cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”; đồng thời thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ; cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải thấy rõ trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm điểm bản thân và nêu gương trong mọi hoàn cảnh.

Các cấp ủy Đảng phải hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ; nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; khắc phục ngay tình trạng ăn uống, chè chén, liên hoan, gặp mặt không lành mạnh... Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xử lý nghiêm những trường hợp không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác thấp, nhất là những người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận.

Phấn đấu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân dưới 5%/năm

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng đã thông tin tới cán bộ chủ chốt của Thành phố về Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TƯ của Hội Nghị Trung ương 4 khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Nghị quyết 06-NQ/TƯ về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Chủ tịch UBND TP cho hay, Thành phố sẽ phân công rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị cụ thể triển khai thực hiện hai nghị quyết nêu trên bảo đảm kịp thời, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi của địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020.

Chương trình hành động nêu rõ 6 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, thành phố phấn đấu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân dưới 5%/năm; hằng năm có 35-40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới, sáng tạo; năng suất lao động xã hội tăng bình quân 6,5%/năm; đến năm 2020, tỷ trọng lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 70-75%.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ chủ chốt thành phố cũng đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi về chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Trong đó, theo GS.TS Phùng Hữu Phú, tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng thực hành, vừa là sự nâng dắt con đường cách mạng đi tới, vừa là sự kiểm nghiệm thực tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị lịch sử, không chỉ soi đường cho cách mạng khi Người còn sống mà đã và đang tiếp tục soi đường cho sự nghiệp cách mạng dân tộc từ nay về sau.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet