Hà Nội: Phân bổ kinh phí hỗ trợ quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Huyền Anh

Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5632/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện lập quy hoạch chi tiết; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mới tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn.
Hà Nội: Phân bổ kinh phí hỗ trợ quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Theo quyết định, tổng kinh phí thực hiện nội dung nêu trên là 187,685 tỷ đồng, cụ thể: Hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM 87 tỷ đồng; hỗ trợ lập mới quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn (tỷ lệ 1/500) 218,1 tỷ đồng; hỗ trợ điều chỉnh đề án xây dựng NTM mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/xã cho 384 xã, tổng kinh phí hỗ trợ là 19,2 tỷ đồng.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng; khẩn trương chỉ đạo công tác lập, thẩm định, phê duyệt để triển khai các dự án còn lại. Hướng dẫn UBND các xã rà soát để bổ sung, điều chỉnh đề án xây dựng NTM đảm bảo phù hợp với quy hoạch NTM của xã và Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và nội dung hỗ trợ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí được hỗ trợ, quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành theo quy định. Phần kinh phí còn lại (được xác định theo định mức, đơn giá quy định của nhà nước), các huyện, thị xã sử dụng ngân sách cấp mình để thực hiện công tác quy hoạch xây dựng NTM ở các xã theo quy định của trung ương và thành phố; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ đề ra.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet