Hà Nội quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 12

Hồng Hạnh

Hà Nội sẽ triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đồng thời thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cơ quan, đơn vị.
Ảnh minh họa

Đây là những nội dung trong Kế hoạch số 20-KH/ĐUK mà Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa ban hành nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Kế hoạch được ban hành, Hà Nội sẽ tập trung vào nội dung học tập, quán triệt nghị quyết tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện cụ thể gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngoài công tác học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội, Hà Nội sẽ thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội cấp mình.

Theo kế hoạch, các cán bộ, đảng viên đã tham gia lớp học tập quán triệt Nghị quyết do cấp ủy các cấp (từ Đảng bộ Khối tới cơ sở) triệu tập đủ phải viết bài thu hoạch cá nhân. 

Nội dung bài thu hoạch cần thể hiện nhận thức của cá nhân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); thời cơ và thách thức đối với đất nước, Thủ đô, Đảng bộ Khối, cơ quan, đơn vị; những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2020, đặc biệt là các biện pháp cần tập trung thực hiện ở Đảng bộ Khối, cơ quan đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. 

Kế hoạch cũng nói rõ, chậm nhất sau một tuần học tập, quán triệt Nghị quyết, các bài thu hoạch cá nhân của các đồng chí dự học lớp cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối nộp về Văn phòng Đảng ủy Khối để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Bài thu hoạch của các lớp do cơ sở Đảng tổ chức nộp về cấp ủy cơ sở để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet