Hà Nội rút kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Nguyễn Duyên

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã diễn ra thành công nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần được rút kinh nghiệm.

Do được quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, kế hoạch 126- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng với tinh thần trách nhiệm cao, sự tích cực chủ đọng của cấp ủy nên đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã thành công. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành Ủy Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế cần được rút kinh nghiệm.

Tại các đại hội cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, mặc dù Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng chất lượng, đảm bảo yêu cầu, nội dung, có trọng tâm, có tính khả thi cao. Tuy nhiên, tại một số đảng bộ, báo cáo chính trị còn dài, nội dung dàn trải, chưa nêu bật được mức độ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước, so sánh các chỉ tiêu do Nghị quyết đề ra còn ít, việc đánh giá những vần đề tồn tại, hạn chế của đảng bộ mình, nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI còn mờ nhạt, chưa phân tích sâu sắc, rút ra những vấn đề để tiếp tục trong thời gian tới. Các giải pháp và lựa chọn khâu đột phá chưa rõ nét; phần xây dựng đảng đề cập chưa sâu, chưa ngang tầm với nhiệm vụ then chốt, các giải pháp thực hiện còn chung chung.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa, Hà Nội

Báo cáp kiểm điểm của một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội phần kết quả lãnh đạo còn trùng với báo cáo chính trị; dự thảo nghị quyết còn dài. Một số đại hội thời gian dành cho thảo luận báo cáo của đảng bộ và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên còn ít, một số bài tham luận chưa đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề trọng tâm, cốt lõi, đề xuất giải pháp còn ít mà nặng về báo cáo thành tích. Tính tranh luận trong đại hội chưa được phát huy.

Tại các đại hội Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, mặc dù đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ, song công tác điều hành bầu cử của một số đơn vị còn chưa khoa học, tỏ ra lúng túng, chưa nắm chắc các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy...do đó kết quả bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020 chưa đúng với dự kiến. Ngoài ra, các đại hội Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội còn tồn tại một số nhược điểm khác như việc bố trí thời gian đại hội của một số Đảng bộ doanh nghiệp chưa hợp lí, các tham luận ít, chưa sâu, công tác tuyên truyền chưa phong phú đa dạng.

Ngoài nguyên nhân chủ quan là việc triển khai các văn kiện đại hội của Trung ương, Thành phố còn chậm, làm hạn chế đến chất lượng nghiên cứu, đóng góp của đảng viên thì các hạn chế kể trên còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan như: Do công tác thống kê, dự báo đối với các lĩnh vưc (kể cả KTXH và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị) chưa đáp ứng được yêu cầu, việc nhận định, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước cũng như xác định phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới ở mốt số nơi còn nặng yếu tố chủ quan, do đó chất lượng báo cáo còn hạn chế.

Một số tham luận trong đại hội còn nặng tính minh họa, xuôi chiều hoặc chủ yếu là báo cáo thành tích nên thiếu sức hấp dẫn, thiếu tính chiến đấu, việc đóng góp xây dựng mục tiêu phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ tới của nhiều tham luận còn hạn chế. Sự điều hành của đoàn chủ tịch trong thảo luận nói chung còn khô cứng, thiếu gợi mở, do đó ít tạo được không khí tranh luận tại đại hội.

Đặc biệt về công tác nhân sự, một số nhân sự chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhưng còn có biểu hiện nể nang, né tránh nên cấp ủy vẫn giới thiệu vào danh sách nhân sự trình đại hội. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy khóa mới còn thấp, có nguyên nhân do công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tuy vậy có một số cấp ủy chưa thực sự quyết tâm trong công tác chuẩn bị.

Ngay sau đại hội, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ ra một số kinh nghiệm cần được rút ra từ các đại hội Đảng cấp cơ sở. Đó là:

Một là, Ban thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm. Một số đảng bộ có khó khăn về nhân sự chủ chót của cấp ủy đã được Ban thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, bản thân cấp ủy của địa phương, đơn vị cần đề cao quyết tâm khắc phục khó khăn nên đại hội các đảng bộ đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra.
Tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thống nhất. Các đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung văn bản, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình đồng thới gắp với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hai là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. Coi trọng việc mở rộng và phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy. Việc mở rộng dân chủ phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, vì vậy danh sách bầu cử của cá Đảng bộ có số dư theo quy định nhưng kết quả bầu cử vẫn đủ số lượng, cơ cấu đã được Ban thương vụ Thành ủy phê duyệt.

Ba là, trong quá trình chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên và tình hình liên quan đến địa phương trước đại hội và phân công sau đại hội cụ thể.

Bốn là, chuẩn bị kỹ các dự thảo văn kiện, thực hiện nghiêm túc các bước quy trình nhân sự cấp ủy, chương trình đại hội, phân công cấp ủy, các tiểu ban giúp việc là những đồng chí có uy tín am hiểu công tác xây dựng đảng và đúng năng lực sở trường. Thành viên Đoàn chủ tịch cần nghiên cứu những nội dung được phân công và thực hiện nghiêm chương trình đại hội, bình tĩnh sáng suốt giải quyết các tình huống, đảm bảo nội dung đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet