Hà Nội: Tăng cường tiềm lực Quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội

Trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thành phố cần tập trung lãnh đạo tốt các nội dung

Thủ đô Hà Nội luôn là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia nên các thế lực thù địch thường xuyên tập trung chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những âm mưu thủ đoạn mới hết sức tinh vi, xảo quyệt. Sau khi mở rộng địa giới hành chính với nhiều thời cơ thuận lợi mới cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quốc phòng, công tác xây dựng khu vực phòng thủ của Thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, thực hiện tốt 9 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, tạo bước chuyển biến mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực với những kết quả nổi bật: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị ổn định; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố; phát huy tốt dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực của một bộ phận đảng viên. Do đó đã củng cố được niềm tin trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; tạo nên sức mạnh tổng hợp, là tiền đề cơ bản để tăng cường tiềm lực quốc phòng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp với cả những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt, quyết liệt và có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường; các thế lực thù địch tập trung chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ, gây bạo loạn, mất ổn định chính trị; thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, trong đó có LLVT Thủ đô. Kinh tế - xã hội của đất nước và thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Vì vậy, tăng cường tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô là vấn đề quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Lực lượng vũ trang diễu hành dịp 2-9

Trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo tốt các nội dung chủ yếu sau:

Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là việc tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 8 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; làm cho mọi người hiểu rõ và luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng cho toàn dân và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trong lĩnh vực quốc phòng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình,phát hiện sớm và có biện pháp giải quyết ngay những nhân tố gây mất ổn định, mâu thuẫn nội bộ, các vấn đề phức tạp phát sinh từ các hoạt động lợi dụng tôn giáo, không để hình thành các điểm nóng và các vụ việc phức tạp kéo dài. Khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện các chính sách xã hội, chống tham nhũng. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy Đảng và chính quyền, không để kẻ địch lôi kéo, kích động. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo đảm tốt an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách và nhân dân nhất là các vùng xa trung tâm.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tiếp tục lãnh đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Luật Thủ đô... Quán triệt nâng cao nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố phải là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng. Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg, ngày 23/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, đơn vị cơ sở, của mọi thành phần kinh tế và phải được thể hiện ngay trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, y tế, du lịch... phải tính đến yêu cầu về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. Ưu tiên quỹ đất và ngân sách xây dựng các công trình phòng thủ của Thành phố và các quận, huyện, thị xã, trước mắt tập trung xây dựng các công trình phòng thủ của huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai và một số quận, huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Quan tâm đầu đầu tư mua sắm các trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các cấp; đảm bảo sát tình huống, sát đặc điểm tình hình và khả năng của địa phương, không bị động, bất ngờ, lúng túng khi có tình huống xảy ra.

Quan tâm đầu tư ngân sách đào tạo cán bộ chuyên ngành quân sự ở cơ sở, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác đào tạo sỹ quan dự bị bằng ngân sách địa phương, nâng cao chất lượng các đơn vị dự bị động viên. Thường xuyên làm tốt công tác khảo sát, nắm chắc nguồn nhân lực, vật lực, tài chính của từng ngành, từng địa phương để sẵn sàng động viên cho quốc phòng.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Bộ tư lệnh Thủ đô.

Xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cả thời bình và thời chiến; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng huấn luyện LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, là lực lượng chủ lực, trong nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô và phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Xây dựng các tổ chức Đảng và cơ quan quân sự các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Trong xây dựng lực lượng quân sự, cần tập trung xây dựng cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Trong đó xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương theo hướng “cách mạng, chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; được tổ chức biên chế đúng quy định, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao; ưu tiên trang bị hiện đại cho một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt, các đơn vị đặc nhiệm, phòng chống khủng bố, cứu hộ, cứu nạn. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, tổ chức biên chế phù hợp, có chất lượng chính trị, trình độ kỹ chiến thuật ngày càng cao, làm nòng cốt trong chiến đấu trị an ở cơ sở, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng...Xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, theo hướng gần, gọn địa bàn và nâng cao tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự; thời gian huy động nhanh, bí mật; nội dung xây dựng toàn diện cả con người và cơ sở vật chất, vũ khí trang bị để có thể huy động, kiểm tra, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và động viên thời chiến. Thường xuyên làm tốt công tác đăng ký quản lý nguồn động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, sẵn sàng huy động, bổ sung cho quân đội. Chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng huy động lực lượng dự bị động viên thời chiến hoặc khi có tình huống xảy ra.

Quan tâm công tác bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao trình độ tác chiến và năng lực tham mưu của cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó coi trọng công tác huấn luyện, diễn tập, rèn luyện nâng cao trình độ sử dụng các loại vũ khí trang bị có trong biên chế và khả năng tác chiến phòng thủ; trình độ hiệp đồng, phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ đội chủ lực và các lực lượng trên địa bàn Thành phố, theo phương án, kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ. Cần quan tâm bảo đảm tốt chế độ chính sách đối với LLVT Thủ đô, nhất là dân quân tự vệ và dự bị động viên, để động viên khuyến khích mọi người hăng hái thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Tập trung khai thác mọi nguồn lực phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng, nâng cấp Sở Chỉ huy các cấp, Trường Quân sự, Trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh, thao trường, bãi tập cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, công tác giáo dục đào tạo. Quan tâm chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác đối ngoại quân sự; quan hệ kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm công tác quân sự, quốc phòng với các tỉnh, thành phố và các đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền trong xây dựng tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô.

Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, quân sự là vấn đề có tính nguyên tắc quyết định chất lượng, hiệu quả trong xây dựng tiềm lực quốc phòng Thành phố và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô. Do đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền có hiệu quả.

Thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Thành phố và xây dựng LLVT Thủ đô trong những năm qua cho thấy, cơ chế “Đảng lãnh đạo tập trung, thống nhất, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự phốihợp với cơ quan công an và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng và sức mạnh tổng hợp của LLVT Thủ đô trong điều kiện mới được thực hiện hiệu quả; cơ quan quân sự các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã. Thông qua các cuộc diễn tập, cần rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, nhất là về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể địa phương; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch phương án tác chiến phù hợp với sự phát triểncủa thực tiễn. Nhiệm kỳ hằng năm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố, quận, huyện, thị xã và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã theo đúng quy định; chú trọng bổ sung nội dung mới, thiết thực: Chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thông qua đó ngày càng hoàn thiện cơ chế và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet