Hà Nội: Thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương xây dựng nông thôn mới

Vạn Xuân

Đây là chỉ đạo mới nhất của UBND TP Hà Nội.

Trong nội dung Công văn số 25/12, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thị xã… nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, kịp thời theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, về mục tiêu, thực hiện đúng Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội đã đề ra: Đến năm 2020 khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 5 tiêu chí, phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Ban Chỉ đạo Trung ương và địa phương cần rà soát lại tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; rà soát, xây dựng lại tiêu chí nông thôn mới ở mức cao hơn cho các xã, huyện ở các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông mới giai đoạn 2010 - 2015; có các cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học, công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, bởi xây dựng nông thôn mới (với 19 tiêu chí) chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, góp phần thiết thực phát triển nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh.

Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Trung ương sẽ cố gắng huy động nguồn lực để cân đối, bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; đồng thời các địa phương cũng phải tính toán cân đối ngân sách địa phương, lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác...; các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng; huy động các nguồn lực từ xã hội, các doanh nghiệp đóng góp sức lực, của cải của mình vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp, trong đó có tiêu chí về huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi; tiêu chí về phát triển lực lượng sản xuất ở địa bàn nông thôn gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động; các tiêu chí về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong giai đoạn 2016-2020.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet