Hà Nội: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Huyền Anh

UBND TP Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Chương trình phối hợp số 168/CTrPH-UBND-MTTQ thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố hiệp thương, phân công trách nhiệm các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ở địa phương và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với 5 nội dung trọng tâm.

Hà Nội: Ban hành chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM

Cụ thể, thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn thực phẩm. Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Vận động các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Liên quan đến nội dung giám sát giảm nghèo bền vững: Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, địa bàn nghèo (xã nghèo, thôn, làng đặc biệt khó khăn).

Nội dung giám sát xây dựng nông thôn mới: Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 6/10/2016 của UBND thành phố.

Nội dung giám sát xây dựng đô thị văn minh: Giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên. Giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

Nội dung phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: UBND các cấp TP Hà Nội khi xây dựng dự thảo văn bản liên quan đến chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân có trách nhiệm phối hợp và bảo đảm các điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản này.

Về tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức kiểm tra việc phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm các điều kiện thực hiện.

Khi được sở, ban, ngành thành phố, chính quyền địa phương mời tham gia kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp tham gia.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet