Hà Nội: Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

N. Huyền

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm công ích thuộc TP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hà Nội quyết tâm cải cách thủ tục hành chính
Theo đó, để tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm công ích thuộc TP, UBND TP yêu cầu: Các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị để giải quyết TTHC và vị trí của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, tùy theo tình hình cụ thể do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở; chủ tịch UBND cấp huyện quyết định nhưng đảm bảo thuận tiện để cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Đối với cán bộ, viên chức bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định theo quy định về phân cấp quản lý. Việc tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị có bố trí theo quy định nhưng phải căn cứ theo tình hình thực tế và quy định nhưng phải đảm bảo quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định bố trí không gian, diện tích làm việc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng phải đảm bảo không gian làm việc giữa viên chức và cá nhân, tổ chức đến giao dịch; nơi ngồi chờ của cá nhân, tổ chức như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp theo quy định tại Quyết định số 07/2016 của UBND TP.

Trong phạm vi quản lý, phụ trách, thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet