Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ phiền hà, nhũng nhiễu dân khi đăng ký kinh doanh

N. Huyền

Công tác kiểm tra nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý các bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ đăng ký kinh doanh cấp huyện cũng như các vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính hoặc gây khó khăn, phiền hà nhũng nhiễu đối với người dân.

Đây là yêu cầu đặt ra trong kế hoạch kiểm tra công vụ đối với công tác thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng tại các quận, huyện, thị xã năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra và xử lý cán bộ nhũng nhiễu dân khi đăng ký kinh doanh

Theo đó, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai công tác đăng ký kinh doanh qua mạng tại cơ quan, đơn vị theo các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố. Phương pháp kiểm tra theo kế hoạch và được thông báo trước cách thức, thời gian, địa điểm kiểm tra; đồng thời, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đoàn kiểm tra công vụ được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ thông tin, lài liệu đang bảo mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu cung cấp; báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra; thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, bất cập, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định liên quan khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm. Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc kiến nghị của Đoàn kiểm tra công vụ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được sử dụng các phương tiện thu phát thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra.

Căn cứ từng điều kiện, trường hợp cụ thể, Đoàn kiểm tra công vụ có thể mời một số cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố, cơ quan thông tấn báo chí thuộc thành phố cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động của Đoàn. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ, thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý các thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ đăng ký kinh doanh cấp huyện cũng như các vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính hoặc gây khó khăn, phiền hà nhũng nhiễu đối với người dân trong thực hiện công tác đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet