Hải quan Bình Dương học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5

Hải Yến

Mới đây, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng nhằm sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Phước Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng tới các lãnh đạo và gần 200 cán bộ, đảng viên của Cục Hải quan Bình Dương.

Cụ thể, các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng được quán triệt gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này là một đợt sinh hoạt quan trọng trong toàn Đảng bộ nói chung, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.

Đồng thời, Hội nghị cũng giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung định hướng cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau khi được học tập, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng quần chúng thông qua sinh hoạt đơn vị…các cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch trong vòng 5 ngày sau khi được quán triệt.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet