Hải quan Nghệ An quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

H.Yến

Chiều ngày 25/8/2017, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có hơn 200 đảng viên thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Nghệ An.

Theo Cục Hải quan tỉnh Nghệ An: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đồng thời cung cấp thêm cho các cán bộ đảng viên Cục Hải quan Nghệ An các nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII.

Tại đây, các đảng viên và các đơn vị thuộc Cục Hải quan Nghệ An đã được nghe giới thiệu khái quát về bối cảnh ra đời và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đây là các nghị quyết quan trọng về kinh tế, thể hiện nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế (DN nhà nước, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài) phát triển.

Theo Cục Hải quan Nghệ An thì việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này là một đợt sinh hoạt quan trọng trong toàn Đảng bộ nói chung, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Đồng thời, Hội nghị cũng giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung định hướng cho quá trình phát triển nền kinh tế của đất nước theo các mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet