Hải quan Quảng Ninh chú trọng cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan

Hải Yến

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hải quan Quảng Ninh trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước về hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo đó, Chương trình hành động hướng tới mục tiêu xây dựng Cục Hải quan Quảng Ninh vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo vệ lợi ích chủ quyền an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Lực lượng Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (Ảnh: Hải quan)

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cũng đã được Hải quan Quảng Ninh xây dựng. Trong đó, cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo đó, Hải quan Quảng Ninh sẽ hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử với trọng tâm là nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống VNACCS/VCIS. 

Trong giai đoạn 2016-2020, Hải quan Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe nhân dân. 

Phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp cũng được xác định là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ. Áp dụng các biện pháp khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Hải quan Quảng Ninh hướng tới xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nguồn nhân lực, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, đảm bảo liêm chính hải quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet