Hàng loạt hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Hà Nam trong xây dựng nông thôn mới

Minh Thư

Thời gian qua, phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hà Nam tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp, cụ thể hóa thông qua công tác Hội và phong trào nông dân với các hoạt động bảo vệ môi trường, coi đó là nhiệm vụ của tổ chức Hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường của tỉnh. Chỉ đạo các huyện, thành Hội phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phối hợp, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi và tổ chức các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn theo chủ đề của từng năm, Tỉnh Hội đã có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch, chủ động xin ý kiến cấp ủy; phối hợp với chính quyền và các ban, ngành có liên quan của địa phương tổ chức các đợt truyền thông phát động phong trào thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: mít tinh kỷ niệm, tổ chức các hoạt động đồng loạt ra quân tạo sức mạnh, khí thế sôi nổi của hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn tham gia các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Hội phụ nữ Hà Nam góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. (Ảnh: hanamtv)

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được trên 470 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và thực hiện các tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng NTM; tuyên truyền và tham gia thành lập trên 1.500 tổ thu gom, phân loại, xử lý rác thải. Hội nông dân đã phối hợp tham gia xây dựng nhà phân loại, xử lý rác thải theo quy hoạch… toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của 937 mô hình chi hội “Nông dân tự quản con đường sáng- xanh- sạch- đẹp” với trên 2.037 km đường giao thông nông thôn với tổng số 65.276 hộ thường xuyên tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng được 15 mô hình về nước sạch và thu gom, phân loại xử lý rác thải, chất thải nông thôn.

Bên cạnh đó Hội Nông dân các cấp còn đẩy mạnh các hoạt động giám sát và vận động hội viên, nông dân giám sát thực hiện pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn nông thôn; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; Chỉ đạo tham gia giải quyết khiếu kiện ở những nơi phức tạp, kéo dài…; giải quyết khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng mở rộng khu đô thị, xây dựng khu công nghiệp, làm đường giao thông… chất lượng hoạt động của các cấp Hội được nâng lên; vị trí, vai trò đại diện nông dân của Hội Nông dân được phát huy.

Trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam cho rằng cần tiếp tục tăng cường và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề… Phát động các phong trào bảo vệ môi trường và tích cực tham gia vào hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; rà soát các quy định hiện hành để bổ sung, sửa đổi, khắc phục các sơ hở thiếu sót, tồn tại, bất cập trong bảo vệ môi trường nông thôn. Trong đó cần tập trung đối với nhóm các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề, quản lý hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, chất kích thích sinh trưởng, hóa chất sử dụng trong chăn nuôi.

Tập trung giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở khu vực nông thôn. Tăng cường đầu tư nguồn vốn để đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tại khu vực nông thôn; đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt nông thôn. Giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tại các điểm tồn lưu ô nhiễm ở khu vực nông thôn. Đặc biệt quá trình đầu tư, xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường.

Xử lý triệt để chất thải rắn, nước thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản từ các hộ chăn nuôi cá thể, các trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại khu vực nông thôn bằng mô hình xử lý sinh học kết hợp sử dụng khí sinh học trong hoạt tại các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi. Bên cạnh đó cần quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hóa chất, chất cấm, chất kích thích sinh trưởng, kháng sinh trong chăn nuôi thông qua kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, để phát huy hiệu quả hơn nữa trong hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Nam trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tập trung tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cấp nước sạch và bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước bền vững.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp Hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; nỗ lực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện nếp sống văn hóa ở địa phương; chủ động tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ nguồn nước và môi trường.

Tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; chủ trì việc tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các điểm công cộng; đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng; trồng và chăm sóc cây xanh; sử dụng phân bón và hóa chất trong sản xuất nông nghiệp đúng quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác nước sạch và bảo vệ môi trường để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng các mô hình điểm về cấp nước sạch và bảo vệ môi trường để tuyên truyền, nhân rộng….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet