Vị trí các số và các phép +, -, x, : này có một quy luật nhất định. Bạn hãy tìm ra quy luật đó để tìm số thích hợp điền vào dấu ?.

Chúc các bạn thành công.

PV (Sưu tầm)