Hình nào không cùng nhóm với hình còn lại?

Chúc bạn thành công!

PV (Sưu tầm)