Nhiệm vụ của bạn là điền phép tính vào dãy số dưới để tạo thành phép tính đúng.

Bài toán mới do Alex Bellos (người phụ trách chuyên mục Toán trên The Guardian) giới thiệu tượng trưng cho nghi thức bắt đầu một năm mới, lễ đếm ngược. Nhiệm vụ của bạn là điền phép tính vào dãy số dưới để tạo thành phép tính đúng.

Đáp án: (A) (10 x 9 x 8 x 7 x 6)/(5 + 4 + 3 + 2 + 1)

Nguồn Zing