Bài toán với những phép tính đơn giản nhưng đừng đùa, kết quả lại rất... bất ngờ!

Gợi ý: 14