Bạn hãy thử tài của mình với bài toán này nhé!

Gợi ý: 36

PV (Sưu tầm)