Những con số trong các hình vuông dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó và điền số còn thiếu vào dấu ?.

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)