Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về Thông tin và Truyền thông

Những năm gần đây, hệ thống pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đã không ngừng được bổ sung và hoàn thiện.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành để phù hợp và thống nhất với yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Xuất bản; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với hơn 300 văn bản quy phạm pháp luật về Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giám sát, thực thi và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện để bảo vệ trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Luật An toàn thông tin, xây dựng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế.

Trong lời giới thiệu, TS.Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh Vụ Pháp chế đã nghiêm túc trong việc tham mưu và đề xuất triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, chủ động và tích cực phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ sách “Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về Thông tin và Truyền thông (Tập 1, 2)”.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Hệ thống hóa các văn bản pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông được xuất bản dưới dạng cả sách in và sách điện tử là cách làm hay, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Đây là bộ tài liệu hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; mà còn là tài liệu tham khảo cho các Bộ, ngành, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 02 tập, chia theo từng lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tập 1 gồm 4 lĩnh vực: Viễn thông và Internet; Tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin, điện tử; An toàn thông tin, chứng thực chữ ký số.

Tập 2 gồm 6 lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Bưu chính; Thông tin đối ngoại; Thanh tra.

Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông hoạt động thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng, doanh nghiệp và Nhà nước, phát huy nội lực trong nước và mở rộng ra phạm vi quốc tế./.

Đài Sơn/Mic.gov.vn

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet