Hỗ trợ lao động mất việc trong tái cơ cấu DNNN bình quân 37,86 triệu đồng/người

Nguyễn Tuân

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong chính sách về lao động, giai đoạn 2011-2015, với 147 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại có số lao động đủ tuổi nghỉ hưu và không bố trí được việc làm sau khi sắp xếp là 6.695 người, chiếm 3,9% trong số lao động.
Ảnh minh họa.

Số lao động được giải quyết chính sách lao động dôi dư là 2.274 người với tổng số tiền là 125,8 tỷ đồng, bình quân 55,3 triệu đồng/người. Số lao động giải quyết trợ cấp thôi việc, mất việc làm là 3.605 người với tổng số tiền là 136,5 tỷ đồng, bình quân 37,86 triệu đồng/người.

Việc sử dụng nguồn nhân lực cũng trở nên hợp lý hơn ở các doanh nghiệp nhà nước sau sắp xếp, cổ phần hóa, qua đó cho thấy việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã góp phần tái cơ cấu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và xã hội, để sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả hơn, đồng thời vẫn duy trì và đảm bảo ổn định an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp nhà nước cũng đã tự cơ cấu lại nguồn nhân lực, lao động dôi dư tiếp tục được hưởng chính sách trợ cấp, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nghề. Nguồn nhân lực của xã hội đã được cơ cấu lại để sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả hơn, đồng thời vẫn duy trì và bảo đảm ổn định an sinh xã hội.

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng đã thúc đẩy sự cạnh tranh bình đẳng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho mọi thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Cũng trong giai đoạn 2011-2015, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã thu về cho Nhà nước 77.931 tỷ đồng, trong đó bán cổ phần lần đầu với giá trị tính theo mệnh giá là 32.862 tỷ đồng, thu được 41.394 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, Nhà nước đã thực hiện thoái vốn được 26.222 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 36.537 tỷ đồng. Số tiền thu được góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và đầu tư một số dự án quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet