Hòa Bình: Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng lần thứ XII

Thái Sơn

Tỉnh uỷ tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chương trình đã đề ra các mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt từ 8,5 - 9%/năm; Cơ cấu kinh tế phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 57,8%; Tỷ trọng dịch vụ đạt 26,4%; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 15,8%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 60 - 65 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 17%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%;  Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên; Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55% đến 60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20% đến 22%. Đến năm 2020 đạt 8,5 bác sỹ/1 vạn dân và 25 giường bệnh/1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm. Đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Đến năm 2020, có 95% chất thải nguy hại, 90% -100% chất thải y tế được xử lý. Tỷ lệ che phủ rừng trên 50%.  Hằng năm, tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%.

Tỉnh uỷ đã đề ra 9 chương trình cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược; Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; Phát triển các thành phần kinh tế; Thu hút đầu tư; Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; Phát triển khoa học, công nghệ; Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường; Phát triển văn hóa - xã hội; Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đổi mới hoạt động đối ngoại; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng 13 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Đề án tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020; Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án phát triển vùng động lực giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020; Đề án tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ tỉnh; Đề án Vị trí việc làm các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; Đề án về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet