Hoà Bình huy động toàn bộ hệ thống chính quyền vào công tác PCTHTL

Khánh Chi

Tỉnh Hoà Bình sẽ tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Anh minh hoạ 

Để thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 trong đó UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trong tỉnh.

Cụ thể:

1. Sở Y tế:

Là cơ quan thường trực về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chủ trì tổ chức thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các cấp, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và vận động hướng dẫn người dân đang sử dụng thuốc lá từ bỏ sử dụng thuốc lá; tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho lực lượng thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Định kỳ tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo đưa tiêu chí môi trường “Không khói thuốc lá” vào chương trình xây dựng nếp sống văn hóa, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá; đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá trên các hình ảnh văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và hoạt động thể thao, lễ hội; xây dựng các địa điểm du lịch “Không khói thuốc lá”.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra liên ngành; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định pháp luật về cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá và việc không nhận tài trợ, không đưa thông tin về tài trợ của các cơ sở kinh doanh thuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và việc không đưa thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các cơ quan sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá.

4. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh buôn bán, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá; triển khai thí điểm việc cấp phép các điểm bán lẻ thuốc lá theo chỉ đạo của Bộ Công thương.

- Chủ trì, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng, chống có hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không in cảnh báo sức khỏe theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên trong ngành Giáo dục về các quy định pháp luật trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá; thông qua học sinh tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thực hiện không hút thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình “Không khói thuốc lá”.

6. Sở Tài chính:

Đảm bảo phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và bố trí ngân sách địa phương phù hợp cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

7. Sở Nội vụ:

Đưa việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện mô hình “Không khói thuốc lá” vào tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và tiêu chuẩn bình xét thi đua hằng năm. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm ngân sách cho kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn từ 2015 - 2020” của tỉnh. Giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động.

9. Công an tỉnh:
Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với Sở Công thương và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp; tham gia xử lý các hành vi vi phạm luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các ngành chức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

11. Cục Thuế tỉnh:
Triển khai thực hiện các quy định pháp luật về lộ trình điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá.

12. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể tỉnh:

- Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về sử dụng thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên và hội viên. Chỉ đạo xây dựng các mô hình tổ chức, cơ quan, đơn vị “Không khói thuốc lá” và các mô hình sinh hoạt không khói thuốc lá tại cộng đồng.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình:

Tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tác hại thuốc lá.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch hành động của tỉnh để xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 tại địa phương.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí bổ sung ngân sách địa phương hằng năm cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định về cơ quan đầu mối là Sở Y Tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện, theo dõi giám sát, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet