Hòa Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 16

PV

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chủ động, sáng tạo,nhiệm kỳ 2015 - 2020 này, tỉnh Hòa Bình đã xác định mục tiêu trọng tâm để xây dựng Hòa Bình phát triển bền vững.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang tạo đà cho địa phương triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. 

Với mục tiêu: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự". 

Các đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Về kinh tế: giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5% - 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Công nghiệp - xây dựng 57,8%, dịch vụ 26,4%, nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình
tại phiên bế mạc đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Về xã hội: đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55% đến 60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20% đến 22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm. 

Về môi trường: đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90%-100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. 

Xây dựng Đảng: Hàng năm tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%. Đồng thời nhất trí với 4 nhóm giải pháp đưa ra trong Nghị quyết.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình nói về nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới:

-  Trong nhiệm kỳ mới tỉnh Hòa Bình  tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, chuyên canh cao, bền vững, đạt giá trị tăng cao trên một đơn vị diện tích. Thúc đẩy mạnh mẽ vùng trồng cây công nghiệp gắn với mô hình hợp tác chế biến, tạo sự liên kết, phát triển hình thành chuỗi sản xuất tiên tiến; tổ chức đào tạo nghề, kỹ năng, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cho nông dân, đẩy mạnh phát triển dịch vụ trong nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng và đời sống văn hóa ở nông thôn đáp ứng tiêu chí NTM. 

 - Huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, xây dựng và hiện đại hoá kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông với thành phố Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tăng cường mở rộng liên kết vùng, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa nông sản và phát triển du lịch. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh gắn với bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh sự nghiệp GĐ &ĐT nhằm nâng cao mặt bằng dân trí. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt chính sách đền ơn - đáp nghĩa đối với người có công với nước, khuyến khích các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, TTATXH, nhất là tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc. Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TS -VM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ và từng địa bàn; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn và và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy để tạo được những kết quả mới trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet