Hòa Bình: Triển khai và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thái Sơn (Ban Tuyên giáo Hòa Bình)

Ngày 24/11, tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐH, ngày 16/9/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để triển khai và quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐH, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 61 -KH/TU, ngày 28/9/2015 về về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐH, ngày 16/9/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI sẽ được tổ chức theo các hình thức hội nghị cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn. Thời gian tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cấp huyện, thành phố hoàn trước ngày 30/11 năm 2015; cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trước ngày 15/12 năm 2015. Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tránh  hình thức; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình. Tập trung xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời hướng dẫn cấp dưới tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết. Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở căn cứ vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể và qua hệ thống các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương. Hội văn học nghệ thuật tỉnh chỉ đạo hội viên thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết số 05-NQ/ĐH, ngày 16/9/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là văn kiện cụ thể hoá việc thực hiện các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, có ý nghĩa rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức học tập, quán triệt là nhằm mục đích giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của, nghị quyết được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thông qua; trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thông qua học tập, triển khai tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương đó của cơ quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu để sau Hội nghị các đồng chí trở về địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Trong 5 năm qua khắc phục những khó khăn, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ của thời kỳ  mới. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh đang ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Đảng bộ đã đoàn kết, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực: Chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố vững chắc... Mặc dù còn nhiều khó khăn và thử thách, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khá và vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp thủy sản; các ngành, các lĩnh vực sản xuất đều phát triển, giá trị tổng sản phẩm (GDP) tăng năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân hàng năm đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; đến hết năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 19,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 54%, dịch vụ chiếm 26,6%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng cao hơn 1,5 triệu đồng so với mục tiêu đề ra, gấp 2,8 lần so với năm 2010, cao hơn trung bình khu vực miền núi phía bắc khoảng 10,5 triệu đồng và bằng 82% GDP bình quân đầu người của cả nước. Các chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, sản lượng lương thực, tỷ lệ che phủ rừng đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng; bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, hạ tầng kinh tế - xã hội chuyển biến rõ rệt, đời sống của nông dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được cải thiện. Vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động; quyền làm chủ của nhân dân được đề cao, an ninh trật tự ở nông thôn được giữ vững.

Khó khăn và hạn chế đó là quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh còn thấp. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; một số dự án trọng điểm bị kéo dài, chậm phát huy hiệu quả; tiến độ  đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm. Chưa phát huy tốt lợi thế về mặt địa lý là tỉnh tiếp giáp với thành phố Hà Nội. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng hiệu quả còn thấp, không đồng đều giữa các vùng; tổ chức sản xuất chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp của các cấp, các ngành chức năng trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiều lúc nhiều nơi còn thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp, công tác cải cách các thủ tục hành chính của một số địa phương, ban, ngành còn chậm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet