Hoà Bình từ chỉ đạo tới tuyên truyền PCTHTL

Khánh Chi

Giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trên địa bàn tỉnh nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra tỉnh Hoà Bình đã đưa ra các giải pháp PCTHTL trên tỉnh nhà.
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các giải pháp được UBND tỉnh Hoà Bình đưa ra trong kế hoạch hành động PCTHTL tới năm 2020 trong đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân.

Cụ thể, kế hoạch đã chỉ ra các giải pháp:

Lãnh đạo, chỉ đạo

Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cụ thể hàng năm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; nhất là kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư xây dựng kế hoạch hành động với các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, cộng đồng văn hóa và xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc; thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, học tập và nơi công cộng.

Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá; chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ thị trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc lá.Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động và xây dựng các mô hình “Không khói thuốc lá”.

Tuyên truyền, vận động:

 Tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020, Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược và tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đẩy mạnh và đổi mới các biện pháp, nội dung công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và phơi nhiễm khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân.

Tổ chức triển khai thí điểm các mô hình “Không khói thuốc lá”; trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Tổ chức và nhân lực

 Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tác hại của thuốc lá với sự tham gia của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương.

Phân công bộ phận chức năng và bố trí cán bộ trong các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi và làm đầu mối phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong các tổ chức cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và địa bàn dân cư; thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin pháp luật, kiến thức về tác hại của thuốc lá và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động để nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các ngành chức năng và địa phương về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề, địa bàn về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện chính sách, pháp luật

 Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi các văn bản, tài liệu hướng dẫn về thực hiện môi trường “Không khói thuốc lá”.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc lá, tiêu chuẩn chất lượng thuốc lá, các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật theo quy định.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán thuốc lá lậu.

Đưa việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tài chính

Hằng năm bố trí ngân sách tỉnh phù hợp cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đảm bảo cho các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật.

Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Khuyến khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp cai nghiện thuốc lá phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hợp tác quốc tế
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet